top of page
  • Writer's pictureGil Kerbs

Public update: Feb 15th 2024הודעה על כינוס אסיפה שנתית ומיוחדת

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוסה של אסיפה שנתית ומיוחדת של בעלי המניות (להלן: "האסיפה"),

שתתקיים ביום ה', 21 במרץ 2024, בשעה 15:00 במשרדי החברה בשד' ההסתדרות 49, חיפה.

על סדר יומה של האסיפה החלטות, כפי שיפורטו להלן. ככל שלא יהיה מניין חוקי במועד האסיפה, תדחה

האסיפה לאותו יום בשבוע העוקב באותה השעה ובאותו המקום.


על סדר היום:

א. דיון בדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון לשנת 2022.

ב. מינוי מחדש של משרד רו"ח בריטמן אלמגור זהר ושות'; כרואי החשבון המבקרים

של החברה עד לאסיפה השנתית הבאה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את

שכרם, בהתאם לסעיף 165 לחוק החברות.

ג. מינוי מחדש בנפרד של כל אחד מהדירקטורים הבאים: שוקי גלייטמן, גיורא מיוחס, דוד פוקס

וגיל קרבס ואישור שכרם.

ד. הנפקת כתבי שיפוי לחברת הניהול ולנושאי המשרה שלה.


המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לעניין הזכות להצביע באסיפה, הינו סוף יום המסחר

בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ביום ה', 22 בפברואר, 2024 .המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעלי המניות של החברה הינו עד יום 11 במרץ

2024. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה, אם וככל שהדירקטוריון יבחר

להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל הינו עד יום 17 במרץ 2024.

ניתן להצביע בנושא שעל סדר היום באמצעות כתב הצבעה. כתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה, עד 4

שעות לפני מועד האסיפה, היינו עד יום 21 במרץ 2024, בשעה 11:00.

בעל מניות שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה והמניה נכללת בין המניות הרשומות

במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה

במערכת ההצבעה האלקטרונית ("ההצבעה האלקטרונית"), בהתאם לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה.

ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

כתב מינוי של שלוח להצבעה או ייפוי כח יש להפקיד במשרדי החברה, לפחות 48 שעות לפני מועד

האסיפה, קרי עד ליום 19 במרץ 2024.

למידע נוסף בדבר האסיפה, לרבות הנושאים שעל סדר היום וההחלטות המוצעות ניתן לעיין בדוח המיידי

שפרסמה החברה ביום 15 בפברואר 2024, אותו ניתן למצוא באינטרנט באתר ההפצה של הרשות

לניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il וכן באתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

בכתובת: maya.tase.co.il.Teuza – A Fairchild Technology Venture Ltd.

15 בפברואר 2024.

12 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page