top of page
  • Teuza

Public Update : July 3rd, 2023


Teuza – A Fairchild Technology Venture Ltd.שד’ ההסתדרות 49 , חיפה. טל: 8728788 04 . פקס: 8729393 04 .)להלן: “החברה” (הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדתניתנת בזאת הודעה בדבר כינוסה של אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות )להלן: “האסיפה” ( ,שתתקיים ביום ב’, 3 ביולי 2023 , בשעה 16:00 במשרדי החברה בשד’ ההסתדרות 49 , חיפה.על סדר יומה החלטות, כפי שיפורט להלן. ככל שלא יהיה מניין חוקי במועד האסיפה, תדחה האסיפהלאותו יום בשבוע העוקב לאותה השעה ולאותו המקום .על סדר היום:א. מינוי מחדש של ד”ר טל נחליאלי כדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה שלישית בתשלוש שנים שתחל ביום 26 בספטמבר 2023 .ב. לאשר את הארכת הסכם הניהול עם חברת תעוזה ניהול ופיתוח 1991 בע”מ)להלן “חברת הניהול”( לתקופה נוספת עד ל יום – 15 בדצמבר 2025 , ללא שינויבתנאי ההסכם.ג. לאשרר את כל התשלומים לחברת הניהול משנת 2013 ו עד שנת 2022 )כולל(.המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לעניין הזכות להצביע באסיפה, הינו סוף יום המסחרבבורסה לניירות ערך בתל אביב בע”מ ביום א’, 4 ביוני 2023 .המועד האחרו ן להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעלי המניות של החברה הינו עד יום 22ליוני 2023 . המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה, אם וככלשהדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ”ל הינו עד יום 27 ביוני 2023 .ניתן להצביע בנושא שעל סדר היום באמצעות כתב הצבעה. כתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה,עד 4 שעות לפני מועד האסיפה, היינו עד יום 3 ביולי 2023 , בשעה 12:00 .בעל מניות שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה והמניה נכללת בין המניות הרשומותבמרשם בעלי המניות על שם חברה לר ישומים, רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועברלחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית )”ההצבעה האל קטרונית”(, בהתאם לתנאים הקבועיםבתקנות ההצבעה. ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש שעות לפני מועד כינוס האסיפה.כתב מינוי של שלוח להצבעה או ייפוי כח יש להפקיד במשרדי החברה, לפחות 48 שעות לפני מועדהאסיפ ה.למידע נוסף בדבר האסיפה, לרבות הנושאים שעל סדר היום וההחלטות המוצעות ניתן לעיין בדוחהמיידי שפרסמה החברה ביום 28 במאי 2023 , אותו ניתן למצוא באינטרנט באתר ההפצה שלהרשות לניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il וכן באתר הבורסה לניירות ערך בתלאביב בע”מ בכתובת: maya.tase.co.il .Teuza – A Fairchild Technology Venture Ltd.28 במאי 2023 .


20 views0 comments

Comments


bottom of page