top of page
  • michal19281

הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת יולי 2024

Teuza – A Fairchild Technology Venture Ltd.

שד' ההסתדרות 49 ,חיפה. טל: 8728788 –04 . פקס: 8729393 –04.

(להלן: "החברה")

הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוסה של אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות (להלן: "האסיפה"), שתתקיים ביום ה', 4 ביולי 2024, בשעה 15:00  במשרדי החברה בשד' ההסתדרות 49, חיפה.

על סדר יומה החלטה, כפי שתפורט להלן. ככל שלא יהיה מניין חוקי במועד האסיפה, תדחה האסיפה לאותו יום בשבוע העוקב  לאותה השעה ולאותו המקום.

על סדר היום:

אישור מינויה מחדש לתקופת כהונה שלישית בת שלוש שנים של הגב' רות אלון כדירקטורית חיצונית בחברה. 

המועד הקובע לקביעת זכאות בעל מניה לעניין הזכות להצביע באסיפה, הינו סוף יום המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ביום  ה', 6 ביוני , 2024 .

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעלי המניות של החברה הינו עד יום 24 ביוני, 2024. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה, אם וככל שהדירקטוריון יבחר להגיש את תגובתו להודעות העמדה הנ"ל הינו עד יום 30 ביוני , 2024.

ניתן להצביע בנושא שעל סדר היום באמצעות כתב הצבעה. כתב ההצבעה יגיע למשרדי החברה, עד 4 שעות לפני מועד האסיפה, היינו עד יום 4 ביולי, 2024, בשעה 11:00.

בעל מניות שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה והמניה נכללת בין המניות הרשומות

במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים ,רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית ("ההצבעה האלקטרונית"), בהתאם  לתנאים הקבועים בתקנות ההצבעה. ההצבעה האלקטרונית תתאפשר עד שש שעות לפני מועד כינוס האסיפה.

כתב מינוי של שלוח להצבעה או ייפוי כח יש להפקיד במשרדי החברה, לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה, קרי עד ליום 2 ביולי, 2024.

למידע נוסף בדבר האסיפה, לרבות הנושאים שעל סדר היום וההחלטות המוצעות ניתן לעיין בדוח המיידי שפרסמה החברה ביום 30 במאי, 2024 , אותו ניתן למצוא באינטרנט באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך בכתובת: www.magna.isa.gov.il וכן באתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ בכתובת: maya.tase.co.il.

Teuza – A Fairchild Technology Venture Ltd. 

30 במאי, 2024.

5 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page